Biuro Informacji Kredytowej – instytucja, która posiada informacje na temat historii kredytowej poszczególnych osób.

Sprzedaż wiązana produktów komplementarnych, czyli uzupełniających się, mająca na celu maksymalizowanie zysków z jednej transakcji.

Zabezpieczenie pożyczki przez wierzyciela hipotecznego wobec dłużnika hipotecznego, wpisana do księgi wieczystej. Wyróżniamy:

  • hipotekę łączną zawierającą wpis do kilku ksiąg wieczystych, ale w celu sfinansowania jednej inwestycji,
  • hipotekę zwykłą, czyli zobowiązanie hipoteczne z podaną dokładną sumą, jaka będzie zabezpieczać pożyczkę.

Odłożenie w czasie spłaty pożyczonego kapitału poprzez możliwość spłaty jedynie rat odsetkowych. Stosuje się wyłącznie przy kredytach hipotecznych.

Kredyt na dowolny cel, niezabezpieczony na nieruchomości.

Kredyt zabezpieczony na nieruchomości.

Ocena wiarygodności klienta, której dokonuje bank na podstawie otrzymanych informacji od klienta i porównaniu ich do posiadanych danych statystycznych.

Wyznacza kwotę odsetek i jest podstawowym kosztem związanym ze spłatą zobowiązania wobec banku. Składa się na nie marża (wynagrodzenie banku za udzielenie kredytu, czynnik stały) oraz wibor (czynnik zmienny).

Całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Sukcesywnie wypłacane środki, części kredytu, często wraz z postępem inwestycji, po spełnieniu ustalonych wcześniej warunków.

Możliwość uzupełnienia brakującej części minimalnego wkładu własnego poprzez dodatkowe ubezpieczenie brakującej kwoty.

Zobowiązanie kredytobiorcy do opłacania dodatkowego ubezpieczenia, do czasu uzyskania przez bank wpisu do hipoteki.

(ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – Stworzona na potrzeby polskiego rynku, uśredniona stopa procentowa dla banków pożyczających sobie wzajemnie pieniądze.

(ang. Debt To Income) – To współczynnik sumy wszystkich posiadanych zobowiązań do bieżącej kwoty dochodu netto. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego wskaźnik DTI, przy przychodach poniżej średniej krajowej, maksymalnie powinien wynosić 50%, z kolei przy przychodach przekraczających średnią krajową – 65%.

(ang. Loan To Value) – Określa stosunek kredytu do wartości zabezpieczenia (wartości nieruchomości), pojęcie związane wyłącznie z kredytem zabezpieczonym na hipotece.

Kwota, jaką uiszcza kupujący sprzedającemu na rzecz dopełnienia warunków umowy. Jest najczęściej stosowany w umowach przedwstępnych sprzedaży nieruchomości. Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy w ostatniej chwili przez drugą stronę.

Zadatek przepadnie na rzecz sprzedającego, jeśli kupujący wycofa się z transakcji. Gdyby to jednak sprzedający nie chciał do niej przystąpić, kupujący ma prawo dochodzić zapłaty kwoty podwójnej wysokości danego zadatku.

W przypadku zawarcia umowy zostaje zaliczona na poczet ceny sprzedaży, natomiast w przypadku, kiedy umowa nie dochodzi do skutku, jest zwracana bez dodatkowych konsekwencji.